Auditorské služby

Povinně auditované společnosti

Obchodní společnosti

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů stanovuje v § 20 podmínky, kdy jsou účetní jednotky povinny mít účetní závěrku ověřenu auditorem.
 • Některé účetní jednotky vyžadují provedení tzv. nepovinného auditu např. na žádost bank, vlastníků, věřitelů nebo proto, že chtějí mít přiměřenou jistotu, že jejich účetnictví a účetní závěrka odpovídá zákonným požadavkům.

Neziskové organizace

Naše společnost provádí audit těchto neziskových subjektů:

 • Nadace a nadační fondy,
 • Obecně prospěšné společnosti,
 • Občanská sdružení.

Jedná se o audit účetních závěrek, dotací, nákladů a výnosů a jiných auditorských zakázek.

Společnost A.A.T. spol. s r.o. je schopna realizovat následující auditorské služby:

 • audit řádné, mimořádné i mezitímní účetní závěrky;
 • audit konsolidované účetní závěrky;
 • audit účetní závěrky v rámci provádění přeměn společností;
 • ověření výroční zprávy a prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami;
 • audit tzv. „konsolidačních balíčků“;
 • ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Toto ověření je vyžadováno ze strany orgánů Evropské unie u auditorů, kteří mají auditovat projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie.

Audit účetní závěrky se provádí formou průběžných ověření, která provádíme podle potřeby jedenkrát nebo dvakrát, a to do doby uzavření účetních knih, popřípadě dle dohody s klientem. Průběžné ověření slouží k odstranění eventuálních chyb před zpracováním uzávěrkových operací. Průběžné ověření i vlastní audit provádíme v sídle nebo kanceláři klienta.